Interkerkelijk Kenniscentrum: Samen sterker

25 oktober 2021

LCJ, HJW en BHZ intensiveren samenwerking binnen Interkerkelijk Kenniscentrum

In de praktijk werkten de afgelopen jaren Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) al veel samen. Onder leiding van Willem Kok en Bert Kalkman wordt die samenwerking geïntensiveerd binnen het Interkerkelijk Kenniscentrum (het IKC). Ook Evangeliestek, Just Read It! en Goed in Vorm vallen hier straks onder.

Hoewel het IKC in januari 2022 pas officieel van start gaat, zijn de voorbereidingen al in volle gang. ,,We hebben 28 medewerkers, in totaal 16 fte”, vertelt Kalkman. Deze medewerkers horen nog steeds bij de deelnemende organisaties, maar per 1 januari zijn ze allemaal in dienst bij het IKC. ,,Soms kwamen we voor vragen te staan, wanneer er over en weer mensen van het LCJ voor het HJW werk verrichten. Met het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) willen we de samenwerking tussen jongerenorganisaties niet alleen efficiënter en transparanter maken. We geven ook een signaal naar kerken en jongeren: Als je kijkt wat voor een kaalslag er plaatsvindt door de secularisatie waarbij de kerk als instituut haar invloed verliest in de maatschappij, is het juist van belang dat we elkaar opzoeken in datgene wat ons samenbindt om er daadwerkelijk voor onze kinderen en jongeren te kunnen zijn.,” zo beargumenteren Kalkman en Kok het ontstaan van de nieuwe stichting.

In een eenvoudig kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam is de achterliggende twee jaar gewerkt aan de totstandkoming van het IKC. De medewerkers van het IKC zullen, net als die van het LCJ, HJW, BHZ en de andere deelnemende organisaties niet bij elkaar in een kantoor komen te werken. Kok: ,,We investeren liever in mensen dan in stenen. We zijn een thuiswerkorganisatie.”

Met het IKC kan er een flinke efficiëntieslag gemaakt worden, verwachten Kok en Kalkman. ,,Het is niet vol te houden dat al die verschillende kerkelijke jeugdorganisaties naast elkaar staan en los van elkaar hetzelfde werk leveren: Bijbelstudies voor jeugdverenigingen of themamappen voor de vakantiebijbelclub. We merken in de praktijk dat de kerkelijke jeugdwerkorganisaties al veel gebruik maken van elkaars materialen. Is er bijvoorbeeld een Bijbelstudie ontwikkeld door het LCJ, dan wordt die ook door het HJW gebruikt, met hun logo naast het LCJ-logo. De materialen van Evangeliestek worden in 650 kerken gebruikt van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland tot aan katholieke parochies in België.””
Door meer gebruik te maken van de kennis en kunde uit de diverse organisaties kan het IKC meer expertise leveren dan de verschillende organisaties naast elkaar. Kok: ,, Vertrouwd vooruit, meer doelgroep specifiek aanbod en specialistischer kennis. Als LCJ of HJW kunnen we er alleen maar van dromen dat we specifieke professionals in dienst hebben. Door de organisaties te bundelen is dit nu mogelijk. Zo heeft bijvoorbeeld de Bond Hervormde Zondagsscholen, die eerder alleen gerund werd door vrijwilligers, nu een eigen zondagsschoolwerker binnen het IKC, Dieneke Blok.”

Het IKC is ‘van onderaf’ ontstaan. Dat betekent dat ze geen verantwoording hoeft af te leggen aan een synode. Kalkman: ,,Dat geeft ons meer flexibiliteit. Weg van kerkpolitiek kunnen we ons werk doen.” De organisatie heeft wel een Raad van Toezicht waarin afgevaardigden uit het LCJ, het HJW en de BHZ zitting hebben. Kok: ,,We zitten niet vast aan kerkelijke structuren, maar zijn wel geworteld in de kerk. Met de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag zitten we op één lijn met de huidige jongerenorganisaties. In de achterliggende twee jaren zijn we heel wat kerkenraden afgegaan om het nut en de noodzaak van het IKC uit te leggen. We merken veel draagvlak in de kerken. Maar ook ondernemers steunen ons werk met financiële bijdragen.”

Beide mannen hopen dat met de komst van het IKC ,,een puzzelstuk aangelegd is in de zoektocht van de gereformeerde gezindte naar eenheid.” In de Raad van Toezicht zijn daarom plaatsen opengehouden voor andere (jeugdwerk)organisaties, zodat ook zij kunnen aansluiten. ,,In de praktijk wordt er al wel samengewerkt met organisaties die nu niet aan het IKC deelnemen. Wie weet richten we met het IKC een stichting op die hetzelfde, samenbindende effect gaat krijgen als het Reformatorisch Dagblad of de reformatorische scholen veertig jaar geleden.”

Gemeenschappelijk doel van alle deelnemende organisaties binnen het IKC is om jongeren samen te brengen ,,rond het hart van het evangelie.” Kalkman: ,,We delen met elkaar de overtuiging dat een mens niet kan sterven zoals hij geboren wordt, en dat er genade is in Christus, bij het kruis van Golgotha.” Kok: ,,We willen kinderen en jongeren onder de beademing van Gods Woord brengen. God zal voor de toekomst de weg wijzen. Hij doet deuren open en deuren dicht.”

Nieuws