Waar staan we voor

Missie | visie | strategie

Missie

Het IKC is een interkerkelijke organisatie die de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en evangelie op begrijpelijke en aansprekende wijze, binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hervormde Gemeenten binnen de PKN, de Hersteld Hervormde Kerk en daarbuiten, betekenis wil geven in de wereld van kinderen en jongeren.

Daarbij laten we ons leiden door de Bijbel als het betrouwbare Woord van God, waarin we de levende God Die Zich in Christus heeft geopenbaard, ontmoeten.

Visie

Vanuit deze positie staat het IKC in de samenleving, duidt ze ontwikkelingen en ondersteunt jongeren, ouders en opvoeders, leidinggevenden, kerkenraden en leraren in het gesprek over de vorming van een eigen christelijke identiteit binnen een postmoderne samenleving waarin niet God, maar de mens centraal staat.

Dat doen we integer en transparant, in verbondenheid met de traditie en gericht op het hart van de jongere van nu.

Strategie

Het IKC werkt vanuit het principe:

  • Het vaste verbond van God en Zijn beloften in Christus Jezus (2 Kor. 1:20).
  • Eén Naam: Jezus, door Wie we zalig moeten en kunnen worden (Hand. 4:12).
  • Twee wegen: We leven met God of zonder God, een tussenweg is er niet. Ons leven hier en nu bepaalt onze eindbestemming (Matth. 7:13).
  • Drie stukken:
    Ellende: onze diepe verlorenheid (Rom. 3:10).
    Verlossing: redding door het bloed van Jezus, Gods Zoon (Joh. 3:16).
    Dankbaarheid: leven door de Heilige Geest in dankbaarheid voor de genade aan ons bewezen (Ef. 2:10).

We verbinden generaties met elkaar en rusten ze toe om als christen een eigen plaats in de samenleving te kunnen innemen. We laten onze identiteit duidelijk uitkomen op alle gebieden waar wij werkzaam zijn. We kennen en duiden de jeugdcultuur die gekenmerkt wordt door de 5i’s (informalisering, internationalisering, individualisering, informatisering en intensivering) en geven daarin leiding.

Het IKC draagt zorg voor het geestelijk welzijn van kinderen en jongeren, adviseert en ondersteunt hen daarbij en streeft ernaar dat kinderen en jongeren zich binnen de eigen gemeente veilig en vertrouwd weten.