Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vanuit onze achterban vragen te horen over ons (financiële) beleid en onze werkwijze. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor je gebundeld en beantwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Organisatie

Wat is nu precies het doel van het IKC?

De klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie op Bijbelgetrouwe, begrijpelijke en aansprekende wijze, binnen de gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te geven in de wereld van kinderen en jongeren, vandaag en morgen.

Voor welke doelgroepen is het IKC er?

Het IKC is erop gericht om gezinnen, kerken en scholen te dienen in de breedte van de gereformeerde gezindte en waar mogelijk daarbuiten. Zo wil het IKC zich, in afhankelijkheid en onder de zegen van de Heere, inzetten als Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk.

Wat is de relatie tussen het IKC en de andere jongerenorganisaties?

Het IKC onderscheidt zich op kwaliteit en inhoud, niet op naam of kerkverband. Daarom werken we samen met iedereen met wie we ons geestelijk verbonden weten. Het Landelijk Contact Jeugdwerk, het Hervormd JeugdWerk en de Bond van Hervormde Zondagsscholen zijn onderdeel van het IKC. Daarnaast werken we nauw samen met de andere (jongeren)organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven.

Identiteit

Wat is de grondslag van de stichting?

De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als daarop gegrond de drie formulieren van enigheid zoals deze aanvaard zijn op de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien.

Kiezen jullie voor de SV of de HSV?

Wij voelen ons aan beide uitgaven verbonden en maken daarom geen keuze tussen beide vertalingen. Om rekening te houden met de diversiteit van onze achterban, hebben wij er bewust voor gekozen om ons materiaal dubbel uit te voeren (keuze tussen HSV/SV) en bij onze activiteiten om en om beide vertalingen te gebruiken.

Financiën

Hoe komt het IKC aan haar inkomsten?

Jaarlijks maakt het IKC kosten (zie voor het exacte bedrag de jaarrekening.) Om ons werk te kunnen financieren, ontvangen wij inkomsten vanuit vier verschillende gebieden:

  • Het werk voor de kerkelijke organisaties wordt gefinancieerd door collecten, donaties, subsides vanuit de eigen achterban van deze organisaties.
  • Het werk voor de interkerkelijke onderdelen van het IKC, kunnen we realiseren op basis van trouwe donateurs, giften vanuit kerken, bedrijven en institutionele fondsen.
  • Opbrengsten via afname producten en diensten.
  • Samenwerking derden.

Waarom staan de bankrekeningen op naam van LCJ?

In verband met wettelijke controles (fondsenwervende stichting) bij de Rabobank kunnen de bankrekeningen pas over 3 maanden worden overgezet van het LCJ naar de nieuwe stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).