Leden

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Het bestuur van het IKC werkt volgens de door de Raad van Toezicht vastgestelde mandaatregeling en is integraal eindverantwoordelijk voor de identiteit, het meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting, de jaarplannen en bijbehorende begroting(en).

Daarnaast draagt zij zorg voor de besturing van de organisatie, waaronder wordt verstaan het uitvoering geven aan de besturingsfilosofie, het geven van richting, de verwerving van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het adequaat doen functioneren van de organisatie in het algemeen.

Het bestuur heeft oog voor de belangen van de betrokken organissaties en de interkerkelijke labels en draagt zorg dat het te voeren beleid aansluit bij de behoefte en verwachtingen van de betreffende doelgroepen.

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur is bezoldigd.